Företag Privat
09:21 | 5 april 2016

Stark resultatutveckling under 2015 för Movestic

Movestic Liv & Pension redovisar växande premievolymer och en stark resultat­utveckling under 2015. Premieinkomsten inom sparförsäkring ökade med 4 procent jämfört med 2014 och uppgick till 3,5 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet ökade med 11 procent till 24,3 miljarder kronor. Även livförsäkrings­verksamheten redovisade växande premievolymer samtidigt som ytterligare partnersamarbeten förbereds.

Solvenskvoten enligt Solvens 1 stärktes ytterligare och uppgick till 441 procent (376). Mot bakgrund av den starka finansiella ställningen kommer bolaget att tillämpa Solvens 2 fullt ut från 2016 och inte utnyttja övergångsreglerna avseende tjänstepension.

Resultatet före skatt fortsatte att förbättras och uppgick till 86,6 miljoner kronor (42,6). Movestics ökade engagemang inom fondförvaltningsverksamheten och ett förstärkt fokus på rådgiven tjänstepension har spelat en central roll i den positiva utvecklingen.

Under 2015 har Movestics embedded value (EEV) ökat med 19 procent (321,3 Mkr) och uppgick vid årsskiftet till 2,0 miljarder kronor.

Movestic ökade sina marknadsandelar under fjärde kvartalet på fondförsäkrings-marknaden både jämfört med föregående år och kvartal.

Under 2015 har vi befäst vår position som en av huvudleverantörerna på fondförsäk-ringsmarknaden, trots att vi inte är så offensiva inom kapitalförsäkringsområdet. Att vi inte finns med på alla valcentralsplattformar påverkar också marknadsandelarna på den totala fondförsäkringsmarknaden”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

Inom segmentet förmedlad tjänstepension, som är bolagets kärnmarknad, var Movestic tredje största bolag med en marknadsandel på 13,6 procent under fjärde kvartalet 2015.

Tjänstepensionsmarknaden är vårt kärnsegment där vi, till skillnad från konkurren­terna, erbjuder ett profilerat fondutbud med tonvikt på sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering. Under 2015 har vi lanserat ett nytt fondkoncept, Movesticfonder, som förvaltas av externa kapitalförvaltare. På så sätt får våra kunder tillgång till ännu fler av de bästa förvaltarna. De fonder som hittills har lanserats sköts av Lannebo, Evli, Parvest, Carnegie, Van Eck och MFS. Våra kunder har dessutom förmånen att få en kvalificerad rådgivning kring sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, avslutar Lars Nordstrand.