Företag Privat
11:22 | 10 april 2018

Öhman och PriorNilsson - Nyheter i fondutbudet

Nu finns Öhman FRN-fond och PriorNilsson Realinvest i Movestics utbud. Det är två efterfrågade fonder som lämpar sig bra på dagens marknad med låga räntor.

PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som fokuserar på nordiska bolag med stor andel reala tillgångar, exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin och råvaru- och kraftindustrin. Reala tillgångar går i regel bra i perioder av hög inflation och har även goda möjligheter i perioder med fallande och låga räntor. Fonden har möjlighet att investera globalt, även om fokus ligger på Norden, vilket gör att förvaltaren alltid kan arbeta med regioner som är intressanta utifrån rådande investeringsklimat.

Öhman FRN-fond

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i så kallade Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under löptiden, vanligtvis var 3:e månad. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden följer Öhmans riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader medan fondens kreditduration normalt är två till fyra år vilket ger en företagsobligationsfond med låg ränterisk. Valutarisken säkras till svenska kronor.