Företag Privat
14:59 | 15 januari 2018

Movestics fondpaket: helårskommentar

Förvaltaren för våra fondpaket sammanfattar hur året gått.

Movestic Bevara slutade året precis under nollstrecket; de extremt låga räntorna slår hårt mot den större delen av portföljen som på grund av fondens defensiva karaktär behöver investeras i stabila räntepapper. Utöver det har fonden lidit något av aktiefondsval som varit sämre än motsvarande index samt en marginellt svag utveckling i de trendföljande fonderna som ingår i fonden för att få en större diversifieringseffekt samt ha en möjlighet till viss avkastning även under svaga börsperioder. Med det sagt är Movestic Bevara i första hand en fond för just att bevara tidigare uppbyggt kapital. I ett lågt ränteläge kommer den därmed att ha en relativt begränsad utveckling. För 2018 räknar vi med en avkastning på i storleksordningen 1,5 procent. 

Movestic Bygga hade ett bättre år med en avkastning strax under sju procent. Fonden hade ett bra första halvår, en svag sommar samt en bättre höst. Avkastningen har generellt gynnats av aktieexponeringen och en ökad exponering mot Tillväxtmarknader har bidragit extra positivt. Vi har under året adderat exponering mot Japan samt diversifierat innehavet i hedgefonder något, utan att ge avkall på möjligheten att den gruppen även ska kunna leverera avkastning i negativa marknader. 

Movestic Försiktig hade efter ett mycket starkt 2016 men ett svagare 2017 med en avkastning runt 1,3 procent. Precis som i Movestic Bevara har Movestic Försiktig en viss andel i räntepapper och dessa ger i dagens marknadsklimat en mycket låg avkastning. Som exempel kan nämnas att en BBB ratad treårig obligation i Veolia i slutet av 2016 gav -0,026 procent (ja, minustecknet framför räntan är korrekt). Vi har under året försökt motverka detta bland annat genom att köpa tillväxtmarknadsobligationer, krediter i Asien som har en något högre ränta samt investerat i diversifierade hedgefondstrategier – samtliga dessa strategier har bidragit positivt till fondens utveckling - men när basräntan är låg för alla alternativ ger även dessa en lägre avkastning än under normala marknadsförutsättningar. 

Movestic Balanserad hade ett bättre år med en avkastning på ungefär 5,5 procent. Det är förstås i första hand aktieexponeringen mot tillväxtmarknader men även mot Europa som har gått bra och vi är också nöjda med att ha lagt till marknadsneutrala hedgefonder som levererat bra avkastning till rimlig risk. På den negativa sidan kan nämnas att amerikanska småbolag och viss sektorexponering inte gått som förväntat men det är poängen med diversifiering; alla saker kommer i normala fall inte att gå bra samtidigt. Vi har under bland annat adderat en viss kreditexponering med skydd på nedsidan, köpt i tillväxtmarknader samt minskat USA-exponeringen. 

Movestic Offensiv hade i icke riskjusterade termer den bästa avkastningen med 7,1 procent under året. Det är dock den fond som har högst aktieexponering och därmed haft bäst förutsättningar under året. Vi har under året viktat ned exponeringen mot USA samt ökat den mot tillväxtmarknader, den senare av de största positiva bidragen till avkastningen i fonden. På den negativa sidan kan nämnas en viss underavkastning mot index i global och svensk exponering. Även om det är en mindre position har också kraftigt negativ utveckling i Pakistan haft en viss negativ påverkan på fondens utveckling.