Företag Privat
09:16 | 10 mars 2014

Lars Nordstrand, vd: Intellektuell härdsmälta i debatten om flytträtt och provisioner

Vissa regeringsföreträdare och deras supportrar i myndighetsvärlden och i delar av försäkrings-branschen, driver flytträtts- och provisionsfrågorna på ett sätt som i bästa fall kan beskrivas som populistiskt och okunnigt. I sämsta fall rör det sig om dolda agendor för att gynna specifika partsintressen.

Movestic har haft flytträtt sedan start och har alltså en detaljerad bild av flyttaktörerna på marknaden. Bilden är entydig – frånsett flytt ut till traditionella livbolag - utgörs flytt till andra bolag i allt väsentligt av bankförsäkringsbolag. Denna flytt drivs inte alls av försäkringsförmedlare utan av bankernas egna s.k. rådgivare. Kunderna utsätts för utpressning genom bolånen och andra liknande kombinationserbjudanden.

Trots att detta är väl känt i marknaden, agerar myndigheter och Svensk Försäkring som om problemet utgjordes av försäkringsförmedlarnas jakt på provisioner. Det är ingen hemlighet att myndigheterna har bestämt sig för att stödja de s.k. systemkritiska bankaktörerna oavsett att detta drabbar kunderna. Litet allmänt gläfsande av olika regeringsföreträdare ska ge bilden av att man kraftfullt agerar för kundernas bästa. Kan man dessutom minska konkurrensen från t ex försäk-ringsförmedlarna får bankerna ännu en fördel jämfört med andra aktörer.

Att delar av försäkringsbolagen trycker på för sämre ersättning till förmedlarna är ganska naturligt. Avtalsbolagen har naturligtvis inget intresse av att professionella rådgivare ifrågasätter kollektiva lösningar som inte gynnar vissa kundgrupper. De stora bolagen med egna säljkårer som Skandia, LF, SPP, If och Trygg-Hansa vill med alla medel stödja sina egna säljkårer och minska inflytandet från förmedlarna.

En utvidgad flytträtt är av största vikt för t ex Skandia, LF och SPP som tillsammans med Svensk Försäkring ser en enorm potential i en utvidgad flyttmarknad. Dessa aktörer talar vitt och brett om att kunderna måste ha möjlighet att lämna befintliga försäkringslösningar utan alltför stora hinder. Man är emellertid helt ointresserade att gå i bräschen för en friare flytträtt genom att underlätta för sina egna kunder att flytta till andra försäkringslösningar. Inte oväntat har dessa bolag också bland de högsta avgifterna i branschen, särskilt för fondförsäkring. Och merparten av deras kunder kan inte välja ett annat alternativ eftersom de hårdnackat vägrar att införa den flytträtt som är möjlig sedan snart tio år.

Den ohederlighet som präglar debatten inom flytträtts- och provisionsområdet är ett underbetyg för branschen och myndigheterna. Kortsiktig taktik för att gynna de egna bolagen kombineras med myndigheternas manipulation av konkurrensförutsättningarna på marknaden. I slutändan är det kunderna som betalar för kalaset. Det finns nämligen inga fria luncher – någon betalar alltid notan!

Lars Nordstrand, vd Movestic Liv & Pension