Företag Privat

Villkor för användning av Movestics kundwebb

1. Allmänt om Movestic Kundwebb

Movestic Livförsäkring AB (Movestic) tillhandahåller vid godkännandet av nedanstående användarvillkor Movestic Kundwebb. På Kundwebben kan du som användare (fortsättningsvis endast ”Användaren”) få en översikt över Användarens samlade försäkringsskydd hos Movestic, både sparande- och riskförsäkringar. Användaren kan även följa värdeutvecklingen för såväl Användarens försäkringar som de fonder och andra finansiella instrument Användaren valt att investera i samt även bestämma över hur försäkringskapitalet ska placeras.

På Kundwebben finns dessutom olika analystjänster som ger en relevant och pedagogisk översikt av de fonder Användaren investerat i eller som Användaren valt ska ingå i analysverktyget. Givetvis får Användaren även i övrigt tillgång till information om Användarens försäkringar och de fonder som ingår i Movestics utbud.

Ingen av den information som presenteras på Kundwebben eller de analystjänster som finns på hemsidan innebär att Movestic lämnar råd om hur eller i vilka finansiella instrument som Användaren ska placera livförsäkringens värde i.

2. Godkännande av användarvillkor

För tillgång till Movestics Kundwebb krävs att Användaren godkänner Movestics användarvillkor. Användaren lämnar sitt godkännande vid första inloggningstillfället. När användarvillkoren godkänts får Användaren fri tillgång till Kundwebben under hela avtalsperioden. Godkännandet innebär att Användaren accepterar de användarvillkor som följer av detta avtal och de instruktioner om användningen av Kundwebben som Movestic publicerar på företagets hemsida och/eller Kundwebb.

Movestic förbehåller sig rätten att besluta om ändringar i användarvillkoren. Användaren anses ha accepterat eventuella ändringar av användarvillkoren när Användaren loggar in på Kundwebben första gången efter det att en ändring trätt i kraft.

3. Tillgänglighet

Movestics Kundwebb är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Störningar i tillgängligheten kan dock inträffa och tidvis kan även vissa funktioner vara otillgängliga.

Movestic förbehåller sig även rätten att stänga kundwebben tillfälligt till förmån för underhåll, uppdateringar etc. Information om planerade driftsavbrott publiceras på Movestics hemsida www.movestic.se eller på Kundwebb.

Användaren kan inte grunda något ersättningsanspråk gentemot Movestic till följd av Movestics Kundwebb eller någon funktion på Kundwebben inte varit tillgänglig, oavsett om driftsavbrottet var planerat eller inte och oavsett hur lång tid driftsavbrottet varar. Användaren kan inte heller grunda något ersättningsanspråk gentemot Movestic till följd av bristande information om driftsavbrottet på Movestics hemsida.

4. Tillförlitlighet

Den information som presenteras på ett för användaren individualiserat sätt rör dels de försäkringar som Användaren omfattas av hos Movestic, dels de fonder och förvaltningstjänster som Användaren valt att investera i. Därutöver tillkommer generell information om de försäkringar samt de fonder och de förvaltningstjänster som finns i Movestics utbud. Utöver information får Användaren på Kundwebben tillgång till olika analystjänster.

All data om fonder som presenteras på Kundwebben levereras av Morningstar. I undantagsfall kan den information som levereras av Morningstar vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Movestic ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt, p.g.a. eventuella brister eller fel i den information om fonderna som presenteras på Kundwebben. Användaren får inte heller kopiera, ändra eller vidarebefordra denna information utan Movestics medgivande.

Den information som presenteras på Kundwebben om de försäkringar som Användaren omfattas av baseras på uppgifter Movestic fått av försäkringstagaren, den försäkrade och/eller någon som agerat på den/deras uppdrag, t.ex. försäkringsförmedlare. I undantagsfall kan den information som presenteras om försäkringarna vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Movestic ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt, p.g.a. eventuella brister eller fel i lämnad information. Användare som upptäcker fel och/eller brister i den information som presenteras om försäkringarna ska snarast kontakta Movestic. Den information om försäkringarna som presenteras på Kundwebben levereras av och tillhör Movestic och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Movestics medgivande.

De analystjänster som finns på Kundwebben levereras av Morningstar. Tjänsterna är verktyg för att Användaren ska få en relevant och pedagogisk översikt över sitt innehav eller de fonder Användaren valt ska ingå i analysen. I undantagsfall kan de uppgifter eller den kategorisering av fonder som presenteras inom ramen för tjänsterna vara inkorrekta, ofullständiga eller inaktuella. Movestic ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt, p.g.a. eventuella brister eller fel i analystjänsterna.

Även i övrigt kan den information om Movestics erbjudande, utbud av försäkringar, de fonder och förvaltningstjänster som ingår i Movestics utbud samt om förhållanden som rör Användaren eller försäkringar som Användaren omfattas av i undantagsfall vara inaktuella, bristfälliga eller felaktiga.

Användaren kan inte grunda något ersättningsanspråk gentemot Movestic till följd av att de uppgifter eller tjänster som finns på Kundwebben varit inaktuella, inkorrekta eller ofullständiga.

5. Uppdrag om fondbyte

På Kundwebben kan Användaren ge Movestic i uppdrag att genomföra ändringar i vilka av de fonder och förvaltningstjänster i Movestics utbud som försäkringens värde och kommande premieinbetalningar ska investeras i.

Ett sådant uppdrag lämnas genom att Användaren väljer de fonder och förvaltningstjänster som Användaren vill investera i och sparar dessa uppgifter. Uppdraget anses mottaget när Movestic bekräftat uppdraget.

Det åligger Användaren att noggrant läsa igenom uppdraget och omedelbart anmäla till Movestic om fondbytet inte motsvarar det uppdrag Användaren avsåg att ge Movestic. Gör användaren inte en sådan anmälan omedelbart är Movestic fri från ansvar för den skada som kan drabba Användaren till följd av att Movestic genomfört det uppdrag som framgick av uppdraget och som bekräftades av Movestic.

6. Användares ansvar

Åtkomst till Kundwebben sker genom att Användaren vid inloggningen fyller i det personliga användarnamnet och lösenordet som Movestic tillhandahållit Användaren.

Användaren förbinder sig att byta lösenord med viss frekvens, att inte avslöja användarnamn eller personliga lösenord för någon annan och att inte anteckna eller förvara uppgift om användarnamn eller lösenord på ett sådant sätt att dess samband med försäkringen eller detta villkor framgår.

Användaren förbinder sig även att inte offentliggöra eller på något annat sätt bidra till att obehöriga personer får tillgång till användarnamnet och lösenordet samt att omedelbart ändra inloggningsuppgifter om misstanke finns att obehöriga personer fått tillgång till användarnamn, lösenord. Uppstår en sådan misstanke ska Användaren genast kontakta Movestic.

Användaren ansvarar för de åtgärder avseende försäkringarna, som t.ex. omdispositioner av försäkringskapitalet genom fondbyte och byte av förvaltningsform, som Användaren vidtar på Kundwebben.

Movestics ansvar för eventuell skada till följd av att en obehörig person använt Användarens användarnamn och lösenord samt vidtagit en åtgärd på Kundwebben som medfört skada för Användaren är begränsat till den skada som i tiden uppstått efter det att Användaren till Movestic anmält den obehöriga personens åtkomst till Kundwebben. Användaren ska styrka att åtkomsten till Kundwebben skett obehörigen och åtgärden vidtagits av en obehörig person.

Användaren ansvarar gentemot Movestic för den data, kommunikationsutrustning, abonnemang, programvara och liknande som är nödvändig för inloggning och användande av Kundwebben. Movestic ansvarar inte i något avseende för skada på denna utrustning som skett till följd av att virus eller andra skadeverkande komponenter överförts från Kundwebben.

7. Movestics rättigheter

Movestic kan avsluta Användarens tillgång till kundwebben med omedelbar verkan genom att spärra Användarens användarnamn och lösenord.
Movestic kan avsluta Användarens tillgång till kundwebben om

  • Användaren inte följer användarvillkoren eller de instruktioner om användandet av Kundwebben som Movestic publicerat på företagets hemsida och/eller Kundwebben,
  • det kan misstänkas att Användarens användarnamn och/eller lösenord använts av en obehörig person eller det finns en risk för att en obehörig person får tillgång till uppgifterna,
  • den utrustning som Användaren nyttjat för tillgång till Kundwebben har medfört eller riskerar att medföra skada för Movestic och/eller Användaren, samt
  • Användaren inte längre omfattas av någon försäkring hos Movestic.
8. Upphovsrätt

Innehållet på Movestics Kundwebb är upphovsrättsskyddat och tillhör Movestic. Innehållet omfattas även av immaterialrättslig lagstiftning. Oavsett med vilken teknik är det förbjudet att utan Movestics skriftliga samtycke översätta, bearbeta, kopiera, ändra, lagra eller distribuera hela eller delar av innehållet på webbplatsen.

De varumärken eller kännetecken som finns på webbplatsen är skyddade av varumärkes- och annan känneteckenslagstiftning och tillhör Movestic. Oavsett format är det förbjudet att använda Movestics kännetecken utan Movestics skriftliga samtycke.

9. Personuppgiftslagen

De personuppgifter som Användaren lämnar till Movestic på Kundwebben använder (behandlar) Movestic för att i huvudsak kunna

  • administrera och fullgöra de avtal Movestic ingått eller kommer att ingå,
  • uppfylla de skyldigheter Movestic har enligt lag och andra författningar,
  • göra marknads- och kundanalyser,
  • affärs- och produktutveckla, samt
  • marknadsföra Movestics produkter och tjänster.

Vi säljer inte personuppgifter om våra kunder. Däremot kan Movestic komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag, som Movestic samarbetar med. De bolag som mottar dina personuppgifter kan använda (behandla) personuppgifterna för de ändamål som anges ovan.

För att Movestic ska ha korrekt information i kundregistret kan Movestic hämta uppgifter från olika register, t.ex. statens person- och adressregister, SPAR.
Behandling av personuppgifterna kommer att ske under avtalets giltighetstid för ändamål som är nödvändiga i verksamheten.

Vid behandling av personuppgifter kommer stor försiktighet att iakttas för att skydda Användarens personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Movestics räkning.

Om Användaren önskar närmare information om vilka personuppgifter vi har om Användaren, och vid behov begära rättelse, kan Användaren skriftligen begära detta hos Movestic, PUL-ansvarig, Box 7853, 103 99 Stockholm eller genom att skicka e-post till kund@movestic.se.

10. Avtalstid och uppsägning

Användaravtalet gäller tillsvidare och anses ingånget när Användaren accepterar användarvillkoren vid första inloggningstillfället. Användaren kan säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom att skriftligen meddela Movestic detta. Användarens tillgång till Kundwebben kommer då att upphöra.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

Vid tvist hänförlig till dessa användarvillkor, Kundwebben eller nyttjandet av kundwebben ska svensk lag tillämpas och en tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Användarvillkor i pdf