Företag Privat

 

Här kan du göra ditt ITP-val!

När du väljer Movestic för din ITP placeras dina pensionspengar i fonder. Vi har prisbelönta och välkända fonder att välja emellan.

Klicka dig vidare så tar vi hand om ditt ITP-val.

Är du osäker på om du tillhör ITP? Då kan du kolla det och göra ditt ITP-val direkt på Collectum.se 

En rejäl tjänstepension, tack! 

Hur du väljer att placera din tjänstepension påverkar hur mycket du får att leva för som pensionär. Ju högre lön du har, men också ju tidigare i livet du får tjänstepension, desto större blir din tjänstepension.

Här är ett exempel: en 27-åring med 28 000 kronor i månadslön och 40 år kvar till pensionen kan räkna med att under sina arbetsår spara ihop ett tjänstepensionskapital på cirka 3 miljoner kronor.

Enklaste fondvalet - vår entrélösning

Vår entrélösning är en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas. Det är inte alltid lätt att veta vilka fonder som passar just dig och ditt sparande och när du väljer Movestic får du per automatik vår entrélösning som är framtagen att för att passa många sparare under lång tid. Fonden består av två välkända och högpresterande fonder och när du närmar dig utbetalning förändras portföljen automatiskt till att innehålla lägre risk.

Säg hej till roboten MAIA 

Nu är MAIA här - vår rådgivningsrobot. Med hjälp av MAIA går det enklare att välja fonder till din tjänstepension ITP. Du svarar på några enkla frågor om preferenser och sedan tar MAIA fram ett fondförslag som är både personligt och skräddarsytt. Här kan du testa en demo av MAIA.   

 Allt om våra utvalda fonder


Vi har elva valbara fonder inom ITP och den fasta årliga avgiften är 0 kronor. Vi tar inte heller ut någon årlig avgift på kapitalet. Och självklart så tar vi inte ut någon flyttavgift! Fondavgifterna varierar mellan 0,10 % - 0,75 %. När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i vår entrélösning om du inte väljer fonder själv. Det är en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

Entrélösning - Movestic Entré ITP  % 
Öhman Global Hållbar A 80 *
Didner & Gerge Aktiefond  20 *
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,24
Din rabatterade avgift   0,20
Se historisk avkastning för respektive fond i vår fondlista.
* Så här ser fondinnehavet ut i vår entrélösning fram till fem år innan utbetalningen börjar. Då påbörjas en räntesäkring där pengarna succesivt förs över till AMF Räntefond Kort. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken.

Din fondavgift: 0,10 %

Alfred Berg Obligationsfd Plus Hållbar A

Ordinarie avgift: 0,50 %
Din rabatt: 80 %
Läs mer

Alfred Berg Obligationsfd Plus Hållbar A

Alfred Berg Obligationsfond Plus är en bred räntefond som främst placerar i svenska räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar är inte bundna till någon i förväg bestämd genomsnittlig löptid utan kan variera över tiden. Placeringar kan således ske i såväl lång- som kortfristiga räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument och bestäms av den placeringsinriktning som fondbolaget vid var tid finner vara mest lämplig.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Dan Falkeborn
Fondbolag
Alfred Berg
Kurs
996,86 SEK
Förvaltningsavgift
0,50 %
Rabatterad avgift
0,10 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,55 %

Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Ordinarie avgift: 1,5 %
Din rabatt: 63 %
Läs mer

Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Fonden investerar i Europeiska aktier. Fondförvaltningen fokuserar på att ge en långsiktig kapitaltillväxt främst genom att finna aktier vars tillväxtpotential inte prisats in. Förvaltningen är främst inriktad på tillväxtaktier.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Thorsten Winkelmann
Fondbolag
Allianz
Kurs
2528,92 SEK
Förvaltningsavgift
1,5 %
Rabatterad avgift
0,55 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,10 %

AMF Räntefond Kort

Ordinarie avgift: 0,10 %
Din rabatt: 0 %
Läs mer

AMF Räntefond Kort

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Johan Moeschlin
Fondbolag
AMF
Kurs
111,69 SEK
Förvaltningsavgift
0,10 %
Rabatterad avgift
0,10 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,44 %

Didner & Gerge Aktiefond

Ordinarie avgift: 1,22 %
Din rabatt: 64 %
Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i Sverige.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Gustaf Setterblad
Fondbolag
Didner & Gerge
Kurs
2604,46 SEK
Förvaltningsavgift
1,22 %
Rabatterad avgift
0,44 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,60 %

Handelsbanken Asien Tema

Ordinarie avgift: 1,50 %
Din rabatt: 60 %
Läs mer

Handelsbanken Asien Tema

Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i Asien, Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Asien. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Mikael Sens
Fondbolag
Handelsbanken
Kurs
590,38 SEK
Förvaltningsavgift
1,50 %
Rabatterad avgift
0,60 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,65 %

Handelsbanken Tillväxtmarkn Tema (Crit)

Ordinarie avgift: 1,60 %
Din rabatt: 59 %
Läs mer

Handelsbanken Tillväxtmarkn Tema (Crit)

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Lisa Synning
Fondbolag
Handelsbanken
Kurs
290,09 SEK
Förvaltningsavgift
1,60 %
Rabatterad avgift
0,65 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,10 %

Pictet-Japan Index R JPY

Ordinarie avgift: 0,60 %
Din rabatt: 83 %
Läs mer

Pictet-Japan Index R JPY

Delfonden strävar även efter att reproducera MSCI Japan Standardindexet till fullo. Investeringsmålet följs genom att investera i en portfölj som består av överlåtbara värdepapper eller andra antagbara tillgångar som utgörs av alla (eller, i undantagsfall, en betydande del av) de ingående delarna i relevant index. Följaktligen kan eventuellt värdeförsämring av referensindexet leda till en likadan värdeförsämring av värdet på delfondens andelar.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Samuel Gorgerat
Fondbolag
Pictet
Kurs
1390,85 SEK
Förvaltningsavgift
0,60 %
Rabatterad avgift
0,10 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,30 %

SEB Östeuropafond Småbolag C EUR - Lux

Ordinarie avgift: 1,75 %
Din rabatt: 83 %
Läs mer

SEB Östeuropafond Småbolag C EUR - Lux

Fonden placerar främst i aktier och aktierelaterade instrument i Östeuropa med fokus på mindre bolag. Teamet placerar på aktiemarknaderna i nya och aspirerande EU-länder samt i Ryssland och OSS-länderna (Oberoende staters samvälde består av de tidigare sovjetrepublikerna). Minst 50 procent av portföljen är investerad i bolag med ett börsvärde på upp till 500 miljoner euro (vid inköpstillfället). Av likviditetsskäl utgörs en viss del av portföljen av aktier i större bolag. Fonden saknar relevant jämförelseindex. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Marko Daljajev
Fondbolag
SEB
Kurs
43,75 SEK
Förvaltningsavgift
1,75 %
Rabatterad avgift
0,30 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,13 %

Öhman Etisk Index USA A

Ordinarie avgift: 0,65 %
Din rabatt: 80 %
Läs mer

Öhman Etisk Index USA A

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringar i 350–400 bolag fördelade på olika branscher. Fondens jämförelseindex är MSCI USA Index. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Björn Nylund
Fondbolag
Öhman
Kurs
228,43 SEK
Förvaltningsavgift
0,65 %
Rabatterad avgift
0,13 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,14 %

Öhman Global Hållbar A

Ordinarie avgift: 1,25 %
Din rabatt: 89 %
Läs mer

Öhman Global Hållbar A

Fonden är en aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 60-80 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Filip Boman
Fondbolag
Öhman
Kurs
229,11 SEK
Förvaltningsavgift
1,25 %
Rabatterad avgift
0,14 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,75 %

Öhman Sweden Micro Cap

Ordinarie avgift: 1,50 %
Din rabatt: 50 %
Läs mer

Öhman Sweden Micro Cap

Fonden är en aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i mindre bolag noterade på Stockholmsbörsen. Fonden investerar i bolag vars börsvärde är högst 0,5 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen och följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Fonden kan investera upp till 10 procent av fondens värde på övriga nordiska aktiemarknader.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Stefan Kopperud
Fondbolag
Öhman
Kurs
1017,31 SEK
Förvaltningsavgift
1,50 %
Rabatterad avgift
0,75 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Frågor och svar om tjänstepensionen ITP

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är ett pensionssparande som arbetsgivaren varje månad betalar in i den anställdes namn. Den anställde får tillgång till pengarna när hen blir pensionär, men kan redan idag påverka hur kapitalet ska förvaltas till dess. Tjänstepension kommer att utgöra en stor del av mångas framtida pension. Hur du väljer att placera din tjänstepension påverkar hur mycket du får att leva för som pensionär.

Vem har tjänstepension ITP?

Tjänstemän inom den privata sektorn som jobbar på företag med kollektivavtal har antingen ITP 1 (född 1979 och senare) eller ITP 2 (född 1978 och tidigare). Du börjar tjäna in tjänstepension ITP samma månad som du fyller 25 år.

Hur mycket får jag till pensionen via tjänstepension ITP?

Det beror på om du tillhör ITP 1 eller ITP 2.De flesta som är födda 1979 eller senare har ITP 1, men det finns undantag, se ditt utdrag från Collectum eller fråga din arbetsgivare.
Avsättningen är en procent av lönen så ju högre lön du har, desto större blir ditt slutliga pensionskapital och din pension. För ditt slutliga pensionskapital spelar det också stor roll hur många år du har ITP och framförallt att avsättningarna börjar tidigt i livet.
En 27-åring med 28 000 kr i månadslön och 40 år kvar till pension kan till exempel räkna med att under sitt yrkesliv spara ihop ett kapital via tjänstepension på ca 3 miljoner kronor. Det betyder ca 15 500 kronor i månaden i tjänstepension.
(antagande lönetillväxt 2%, avkastning på kapital 4%)

Avsättningar enligt ITP-planen:

ITP 1

  • 4,5 procent av månadslön upp till 
    39 063 kronor.
  • På lönedelar som övergår 
    39 063 kronor beräknas premien på 30 procent.

ITP 2

Pensionen delas upp i två delar:

A. Din förmånsbestämda del förvaltas av Alecta. Denna del kallas ITP 2. Premiens storlek räknas ut av din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare.
B. Din premiebestämda del kan du själv placera. Denna del kallas ITPK. ITPK utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön. Denna del kan du själv placera.

Mer information hittar du på Collectum.se

När och hur betalas pensionen ut?

Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder om du inte, före första utbetalningen, istället väljer att den ska betalas ut under ett visst antal år. Du kan i så fall välja mellan 5-30 år (för ITPK är den kortaste utbetalningstiden 2 år). Du kan tidigast ta ut pensionen vid 55 års ålder. Om du vill kan du skjuta upp utbetalningsstarten till en senare tidpunkt.

ITP - Vilka val behöver jag göra?

Du som har ITP behöver framförallt göra två val:
1. Först ska du välja om du vill ha ditt kapital i fonder eller i så kallad traditionell förvaltning.
2. Sedan ska du välja företag att förvalta ditt kapital.
Hälften av kapitalet i ITP placeras automatiskt i en förvaltning med mycket låg risk och garanti, s k traditionell förvaltning. Den andra hälften kan du välja att placera i fonder via en fondförsäkring som har lite mer risk, men också över tid har levererat dubbelt så hög avkastning. Skillnaden i avgifter inom ITP är väldigt liten, alla avgifter i ITP är mycket låga.

För att inte få för lite pension kan det vara värt att välja fondförsäkring för den del av kapitalet det går att bestämma över själv, i pension kan det i slutänden handla om tusentals kronor per månad.

Måste jag verkligen välja?

Du måste inte välja, om du inte väljer hamnar allt ditt kapital i traditionell förvaltning. 

Vad är återbetalningsskydd?

Med ett återbetalningsskydd betalas 100 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. Du kan välja mellan:

  1. make, maka, registrerad partner eller tidigare make, maka, registrerad partner 
  2. sambo eller tidigare sambo 
  3. barn, styvbarn och fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt 1 eller 2.

Väljer du att inte ha återbetalningsskydd så får du lite mer pengar till din pension, så kallad riskkompensation. Vill du ha återbetalningsskydd väljer du det hos Collectum.

Vad är det för skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring?

När det gäller pensioner talas det om traditionell försäkring och fondförsäkring och syftar då på traditionell förvaltning eller fondförvaltning.  
I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Det är traditionell förvaltning. Ibland säger man trad.

En fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Du själv väljer fonder och risknivå. 

Traditionell försäkring har historisk sett haft lägre risk och lägre avkastning än fondförsäkring.

Vilka alternativ för ITP finns hos Movestic?

I ITP har Movestic har tagit med fonder från olika etablerade fondförvaltare som har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning. Du kan placera ditt kapital på tre olika sätt:


1. Genom vår entrélösning – Vi har satt ihop en standardlösning som innehåller olika fonder och som passar många sparare. Den har bra historik och anpassar automatiskt ditt sparande efter din ålder. Om du väljer denna kan du lugnt luta dig tillbaka.
2. Du kan välja fritt ur vårt fondutbud – Om du vill välja helt fritt och löpande vara aktiv kan du välja fritt bland vårt fondutbud.
3. Du kan välja att ta hjälp av vår robot som erbjuder en automatiserad tjänst för fondval. Du får då en helt individanpassad portfölj, framtagen av roboten utifrån dina egna preferenser.

I produktbladet hittar du mer information om Movestic Entré ITP. I prislistan hittar du alla fonder som ingår i Movestics ITP-utbud. 

Vad är en entrélösning?

När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i entrélösningen om du inte aktivt väljer fonder själv. Entrélösning är portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

Fram till fem år innan din pension börjar utbetalas placeras hela ditt sparande inom Movestic Entré ITP i aktiefonder. Fem år innan den första utbetal¬ningen startar en räntesäkring, som innebär att dina pensionspengar successivt förs över till räntefonder. Räntesäkringen pågår även under utbetalningstiden, vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken. Om du ändrar utbetalningstiden eller pensionsåldern anpassas placeringarna till ditt nya val.


Alla försäkringsbolag inom ITP har en entrélösning, men de ser olika ut och består av olika fonder. Det som är speciellt med Movestics entrélösning är att vi har tre olika fondförvaltare som alla uppvisat god historik utanför ITP och som har bra betyg hos Morningstar. De fonder som ingår i Movestics entrélösning är:

• Didner & Gerge Aktiefond
• Öhman Global Hållbar
Och från fem år innan pension även:
• AMF Korträntefond

Vilka är Movestic?

Movestic är specialiserade på individanpassat pensionssparande, långsiktigt sparande och försäkringsskydd. Företaget har funnits sedan 2000 och startades av Kinnevikkoncernen. Idag ägs Movestic av det brittiska börsnoterade företaget Chesnara.
Vi tror att professionell rådgivning, utifrån varje individs unika situation, ger det bästa pensionssparandet och försäkringsskyddet. Därför erbjuder vi främst våra sparprodukter via Insuresec-licensierade försäkringsrådgivare.

Är det någon flyttavgift?

Nej, Movestic tar inte ut någon flyttavgift om du senare skulle vilja flytta ditt ITP-sparande från Movestic. 

Lär dig mer om din pensioncollectum.se kan du läsa mer om hur din avtalspension ITP fungerar. Det är även där du gör ditt val av pensionsbolag.

Min Pension ger dig en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och få tips om hur du får en bättre pension.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.