Företag Privat

 

Här kan du göra ditt ITP-val!

När du väljer Movestic för din ITP placeras dina pensionspengar i fonder. Vi har prisbelönta och välkända fonder att välja emellan.

Klicka dig vidare så tar vi hand om ditt ITP-val.

Är du osäker på om du tillhör ITP? Då kan du kolla det och göra ditt ITP-val direkt på Collectum.se 

En rejäl tjänstepension, tack! 

Hur du väljer att placera din tjänstepension påverkar hur mycket du får att leva för som pensionär. Ju högre lön du har, men också ju tidigare i livet du får tjänstepension, desto större blir din tjänstepension.

Här är ett exempel: en 27-åring med 28 000 kronor i månadslön och 40 år kvar till pensionen kan räkna med att under sina arbetsår spara ihop ett tjänstepensionskapital på cirka 3 miljoner kronor.

Vår entrélösning - ett hållbart fondval

Vår entrélösning är en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas. Det är inte alltid lätt att veta vilka fonder som passar just dig och ditt sparande och när du väljer Movestic får du per automatik vår entrélösning som är framtagen att för att passa många sparare under lång tid. Fonden består av två välkända och högpresterande fonder och när du närmar dig utbetalning förändras portföljen automatiskt till att innehålla lägre risk. Båda fonderna håller en hög hållbarhetsnivå och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI)


Öhman Global Hållbar investerar i bolag vars produkter och tjänster väntas bidra till att lösa globala hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen. Fonden är fossilfri och undviker därför bolag som utvinner fossila bränslen eller bolag som tjänar mer än tio procent på kolbaserad elproduktion och servicetjänster inom olja och gas. Dessutom väljer fonden bort alkohol, cannabis, spel, krigsmateriel, tobaksvaror, pornografiskt material och vapen.


Didner & Gerge Aktiefond investerar i välskötta bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Fonden investerar inte i alkohol, tobak, spel, pornografi eller kontroversiella vapen. Fonden väljer även bort bolag med mer än fem procent av sin omsättning knuten till olja, gas eller kol.

Säg hej till roboten MAIA 

Nu är MAIA här - vår rådgivningsrobot. Med hjälp av MAIA går det enklare att välja fonder till din tjänstepension ITP. Du svarar på några enkla frågor om preferenser och sedan tar MAIA fram ett fondförslag som är både personligt och skräddarsytt. Här kan du testa en demo av MAIA.   Och spana gärna in vår instruktionsfilm.

 

 Allt om våra utvalda fonder


Vi har elva valbara fonder inom ITP och den fasta årliga avgiften är 0 kronor. Vi tar inte heller ut någon årlig avgift på kapitalet. Och självklart så tar vi inte ut någon flyttavgift! Fondavgifterna varierar mellan 0,10 % - 0,75 %. När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i vår entrélösning om du inte väljer fonder själv. Det är en portfölj med flera fonder som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

Entrélösning - Movestic Entré ITP  % 
Öhman Global Hållbar A 80 *
Didner & Gerge Aktiefond  20 *
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,24
Din rabatterade avgift   0,20
Se historisk avkastning för respektive fond i vår fondlista.
* Så här ser fondinnehavet ut i vår entrélösning fram till fem år innan utbetalningen börjar. Då påbörjas en räntesäkring där pengarna succesivt förs över till AMF Räntefond Kort. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken.

Din fondavgift: 0,10 %

Alfred Berg Obligationsfd Plus Hållbar A

Ordinarie avgift: 0,50 %
Din rabatt: 80 %
Läs mer

Alfred Berg Obligationsfd Plus Hållbar A

Alfred Berg Obligationsfond Plus är en bred räntefond som främst placerar i svenska räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar är inte bundna till någon i förväg bestämd genomsnittlig löptid utan kan variera över tiden. Placeringar kan således ske i såväl lång- som kortfristiga räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument och bestäms av den placeringsinriktning som fondbolaget vid var tid finner vara mest lämplig.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Dan Falkeborn
Fondbolag
Alfred Berg
Kurs
1008,47 SEK
Förvaltningsavgift
0,50 %
Rabatterad avgift
0,10 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,55 %

Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Ordinarie avgift: 1,5 %
Din rabatt: 63 %
Läs mer

Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Fonden investerar i Europeiska aktier. Fondförvaltningen fokuserar på att ge en långsiktig kapitaltillväxt främst genom att finna aktier vars tillväxtpotential inte prisats in. Förvaltningen är främst inriktad på tillväxtaktier.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Thorsten Winkelmann
Fondbolag
Allianz
Kurs
2354,00 SEK
Förvaltningsavgift
1,5 %
Rabatterad avgift
0,55 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,10 %

AMF Räntefond Kort

Ordinarie avgift: 0,10 %
Din rabatt: 0 %
Läs mer

AMF Räntefond Kort

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Johan Moeschlin
Fondbolag
AMF
Kurs
111,59 SEK
Förvaltningsavgift
0,10 %
Rabatterad avgift
0,10 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,44 %

Didner & Gerge Aktiefond

Ordinarie avgift: 1,22 %
Din rabatt: 64 %
Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i Sverige.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Gustaf Setterblad
Fondbolag
Didner & Gerge
Kurs
2403,80 SEK
Förvaltningsavgift
1,22 %
Rabatterad avgift
0,44 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,60 %

Handelsbanken Asien Tema

Ordinarie avgift: 1,50 %
Din rabatt: 60 %
Läs mer

Handelsbanken Asien Tema

Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i Asien, Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Asien. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Mikael Sens
Fondbolag
Handelsbanken
Kurs
602,10 SEK
Förvaltningsavgift
1,50 %
Rabatterad avgift
0,60 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,65 %

Handelsbanken Tillväxtmarkn Tema (Crit)

Ordinarie avgift: 1,60 %
Din rabatt: 59 %
Läs mer

Handelsbanken Tillväxtmarkn Tema (Crit)

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Lisa Synning
Fondbolag
Handelsbanken
Kurs
295,92 SEK
Förvaltningsavgift
1,60 %
Rabatterad avgift
0,65 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,10 %

Pictet-Japan Index R JPY

Ordinarie avgift: 0,60 %
Din rabatt: 83 %
Läs mer

Pictet-Japan Index R JPY

Delfonden strävar även efter att reproducera MSCI Japan Standardindexet till fullo. Investeringsmålet följs genom att investera i en portfölj som består av överlåtbara värdepapper eller andra antagbara tillgångar som utgörs av alla (eller, i undantagsfall, en betydande del av) de ingående delarna i relevant index. Följaktligen kan eventuellt värdeförsämring av referensindexet leda till en likadan värdeförsämring av värdet på delfondens andelar.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Samuel Gorgerat
Fondbolag
Pictet
Kurs
1332,75 SEK
Förvaltningsavgift
0,60 %
Rabatterad avgift
0,10 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,30 %

SEB ÖEur Små och Medelstora Bolag - Lux

Ordinarie avgift: 1,75 %
Din rabatt: 83 %
Läs mer

SEB ÖEur Små och Medelstora Bolag - Lux

Fonden placerar främst i aktier och aktierelaterade instrument i Östeuropa med fokus på mindre bolag. Teamet placerar på aktiemarknaderna i nya och aspirerande EU-länder samt i Ryssland och OSS-länderna (Oberoende staters samvälde består av de tidigare sovjetrepublikerna). Minst 50 procent av portföljen är investerad i bolag med ett börsvärde på upp till 500 miljoner euro (vid inköpstillfället). Av likviditetsskäl utgörs en viss del av portföljen av aktier i större bolag. Fonden saknar relevant jämförelseindex. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Marko Daljajev
Fondbolag
SEB
Kurs
42,37 SEK
Förvaltningsavgift
1,75 %
Rabatterad avgift
0,30 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,13 %

Öhman Etisk Index USA A

Ordinarie avgift: 0,65 %
Din rabatt: 80 %
Läs mer

Öhman Etisk Index USA A

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringar i 350–400 bolag fördelade på olika branscher. Fondens jämförelseindex är MSCI USA Index. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Björn Nylund
Fondbolag
Öhman
Kurs
219,30 SEK
Förvaltningsavgift
0,65 %
Rabatterad avgift
0,13 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,14 %

Öhman Global Hållbar A

Ordinarie avgift: 1,25 %
Din rabatt: 89 %
Läs mer

Öhman Global Hållbar A

Fonden är en aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 60-80 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Filip Boman
Fondbolag
Öhman
Kurs
219,85 SEK
Förvaltningsavgift
1,25 %
Rabatterad avgift
0,14 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

Din fondavgift: 0,75 %

Öhman Sweden Micro Cap

Ordinarie avgift: 1,50 %
Din rabatt: 50 %
Läs mer

Öhman Sweden Micro Cap

Fonden är en aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i mindre bolag noterade på Stockholmsbörsen. Fonden investerar i bolag vars börsvärde är högst 0,5 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen och följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Fonden kan investera upp till 10 procent av fondens värde på övriga nordiska aktiemarknader.

Observera att grafen ovan/nedan visar avkastning efter ordinarie förvaltningsavgift och inte tar hänsyn till den rabatt Movestic förhandlat fram.

Fondfakta

Förvaltare
Stefan Kopperud
Fondbolag
Öhman
Kurs
956,72 SEK
Förvaltningsavgift
1,50 %
Rabatterad avgift
0,75 %
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7

FAQ - frågor och svar - för dig som vill lära dig mer om din pensioncollectum.se kan du läsa mer om hur din avtalspension ITP fungerar. Det är även där du gör ditt val av pensionsbolag.

Min Pension ger dig en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och få tips om hur du får en bättre pension.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.