Företag Privat

Movestic Bull och Bear - hävstångsfonderna som förstärker din avkastning

Movestic Bull är för dig som spekulerar kortsiktigt eller vill krydda din långsiktiga portfölj. Movesic Bear är endast för kortsiktig spekulation då placeringen löpande behöver ses över.

Video: Lär dig allt om Bull och Bear på två minuter

I filmen förklarar Maria Ferm, försäljningsansvarig på Movestic, hur fonderna fungerar och ger tips på om de passar för just dig. 

Movestic Bull

Tror du marknaden är på väg upp? Med Movestic Bull har du möjlighet att förstärka din avkastning vid en uppgång.

Movestic Bull kan passa dig som tror att marknaden kommer att utvecklas positivt under den närmaste tiden, och som vill ha möjlighet till bättre avkastning än marknadsuppgången. Fonden speglar Sverigeindex OMX Stockholm 30 GI och har en hävstång som innebär att du får cirka 1,85 gånger den utveckling som sker på marknaden.

Möjligheter

• Chans till betydligt högre avkastning än marknadens uppgång

• Kan funka både som en kortsiktig spekulationsplacering och som en extra krydda i din långsiktiga portfölj

Risker

• Högre risk än att investera i indexfond utan hävstång, och kan därmed vara olämplig för den icke aktiva spararen


Frågor och svar om Bull

Hur fungerar fonden?

Movestic Bull är en hävstångsfond som har som målsättning att avkasta cirka 1,85 gånger sin underliggande tillgång, Index OMX Stockholm 30 GI. Fonden består av likvida medel, aktier och terminer, i syfte att uppnå en exponering mot Index på cirka +185 procent av fondens värde. Det betyder att om Index stiger med 1 procent stiger fondens värde omkring 1,85 procent, och om index faller med 1 procent faller fondens värde omkring 1,85 procent.

Ombalansering
För att fonden ska kunna ligga nära den i index sökta exponeringen (av gjorda investeringar), måste fonden ombalanseras när index stiger eller sjunker för att behålla den sökta exponeringen. Ombalansering sker när underliggande index förändrats så att exponeringen avviker med upp till +/- 10 procent jämfört med målexponeringen på +185 procent av Index. sker när underliggande index förändrats så att fondens exponering avviker med upp till +/- 10 procent jämfört med målexponeringen på -185 procent av Index.

Vem passar fonden för?

Fonder med hävstångseffekt är en mer riskfylld placeringsmetod än traditionella indexprodukter. Därför är det viktigt att du som investerar är kunnig och har ett mer aktivt förhållningssätt till ditt sparande än vad ett traditionellt fondsparande kräver. Movestic Bull kan vara ett alternativ för dig som tror på en stigande marknad. Fonden är inte lämplig när marknaden saknar en tydlig trend uppåt.

Vilka risker finns?

Du som investerar i Movestic Bear bör vara uppmärksam på följande risker.

Motpartsrisk: Uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Marknadsrisk: Fondens koncentrerade urval och koncentrationen av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken för större kurssvängningar. Hävstången som finns i fonden innebär att värdet kan förändras mycket på kort tid.

Operativa risker: Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Derivatrisk: Fonden använder derivatinstrument vars värde beror på värdet av underliggande tillgångar. Små prisförändringar i dessa kan resultera i stora prisförändringar i derivatinstrumentet.

 

 

Var finns mer information om fonden?

Mer information om fonden hittar du i fondlistan och i produktbladet

Movestic Bear

Tror du marknaden är på väg ned? Med Movestic Bear kan du tjäna pengar ändå.

Movestic Bear kan passa dig som tror att marknaden kommer att utvecklas negativt under den närmaste tiden, och som vill ha möjlighet att tjäna pengar på nedgången. Fonden har en omvänd spegling av Sverigeindex OMX Stockholm 30 GI. Det innebär att om marknaden faller ökar ditt innehav i värde. Med fondens hävstång får du dessutom mer i avkastning än motsvarande nedgång. Om marknaden går ner 1 procent stiger ditt innehav med omkring 1,85 procent. På motsvarande sätt minskar ditt innehav om marknaden istället stiger.

Möjligheter

• Chans att tjäna pengar även när marknaden faller

• Kan vara för dig som kortsiktigt vill spekulera i en nedgång

Risker

• Högre risk än att investera i indexfond utan hävstång, och därmed inte lämplig för icke aktiva sparare


Frågor och svar om Bear

Hur fungerar fonden?

Movestic Bear är en hävstångsfond med omvänd exponering mot OMX Stockholm 30 GI. Vid en börsnedgång kan fonden kompensera omkring -185 procent av den dagliga negativa förändringen av index. Det betyder att om Index sjunker med 1 procent, stiger fondens värde omkring 1,85 procent. Om index istället stiger förlorar fonden 1,85 gånger den dagliga utvecklingen. Fonden använder sig av likvida medel och terminer för att uppnå en exponering mot Index på cirka - 185 procent av fondförmögenheten.

Ombalansering
För att fonden ska kunna ligga nära den i index sökta exponeringen (av gjorda investeringar), kommer fonden ombalanseras när index stiger eller sjunker för att behålla den sökta exponeringen.
Ombalansering sker när underliggande index förändrats så att fondens exponering avviker med upp till +/- 10 procent jämfört med målexponeringen på -185 procent av Index.

Vem passar fonden för?

Fonder med hävstångseffekt är en mer riskfylld placeringsmetod än traditionella indexprodukter. Därför är det viktigt att du som investerar är kunnig och har ett mer aktivt förhållningssätt till ditt sparande än vad ett traditionellt fondsparande kräver.

Movestic Bear kan vara ett alternativ för dig som tror på en fallande marknad. Fonderna är inte lämpade för investeringar då marknaden saknar en tydlig trend nedåt, och är inte lämplig som ett långsiktigt innehav i din portfölj.

 

Vilka risker finns?

Du som investerar i Movestic Bear bör vara uppmärksam på följande risker.

Motpartsrisk: Uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Marknadsrisk: Fondens koncentrerade urval och koncentrationen av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken för större kurssvängningar. Hävstången som finns i fonden innebär att värdet kan förändras mycket på kort tid.

Operativa risker: Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Derivatrisk: Fonden använder derivatinstrument vars värde beror på värdet av underliggande tillgångar. Små prisförändringar i dessa kan resultera i stora prisförändringar i derivatinstrumentet.

Var finns mer information om fonden?

Mer information om fonden hittar du i fondlistan och i produktbladet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.